Research & Development

New Edition

New Edition
Prev Next

New Edition

New Edition

Env Txt Img

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ GEOLOGİYASI, GEOFİZİKASI VƏ GEOLOJİ KƏŞFİYYAT İŞLƏRİ

M.M.İsgəndərov
Terrigen kəsilişin öyrənilməsində QGT məlumatlarının kompleks interpretasiyası

Tədqiqat işi terrigen kəsilişdə petrofiziki modelin qurulması əsasında karotaj məlumatlarının kompleks interpretasiyasının alqoritminin işlənməsinə, kollektorların seçilməsi, doyma xarakterinin qiymətləndirilməsi və kollektor layların məsaməlik, gillilik, neftqazdoyumluluq k imi petrofiziki parametrlərinin təyininə həsr olunub. İnterpretasiyanın bu üsulundan istifadəsi kollektorların seçilməsinə, kollektor xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə, doyumluluq xarakterinin təyini ilə yanaşı axının tərkibini müəyyənləşdirərək (neft, neft su ilə, su), kollektor məsamələrində sərbəst və bağlı suyu və qalıq neftdoyumluluğu nəzərə alaraq onları siniflərə ayırmağa imkan verir.

M.M.Isgandarov
Integrated interpretation of well logging results in the study of terrigeneous sections

Work is devoted to developing an algorithm integrated interpretation of log data in the context of terrigenous by constructing petrophysical models for reservoir identification, evaluation and determination of the nature of the saturation of petrophysical parameters reservoir porosity, clay content, hydrocarbon saturation. Using this technique, interpretation possible to identify the reservoir, to evaluate reservoir properties, divided into classes, establishing not only the nature of saturation, but the prediction of flow (oil, oil with water, water), taking into account the free and bound water and residual oil saturation in pore space..

Full version

QUYULARIN QAZILMASI

H.Jang, Q.Li, S.Tian, J.Li, M.Vang
Ekssentrik həlqəvi fəzada sürətlər profilinin rəqəmsal modelləşdirilməsi

Həlqəvi axın - bir çox istehsal proseslərində tez-tez müşahidə edilən və onilliklər boyunca tədqiq edilən təzahürdür. Konsentrik həlqəvi axını tədqiq etmək nisbətən asandır. Lakin, həlqəvi fəza ekssentrikdirsə, ekssentrik həlqəvi axının asimmetriyası səbəbindən hesablamalar mürəkkəbləşir. Qazıma işlərinin aparılması zaman, qazıma kəməri ilə quyu divarı arasındakı fəza əsasən ekssentrik həlqəvi fəzadır. Maili-istiqamətli və horizontal quyularda qazıma kəməri quyu lüləsinin aşağı hissəsində elə şəkildə yerləşir ki, qravitasiya effektlərinin təsiri nəticəsində tam surətdə ekssentrik həlqəvi fəza formalaşdırır. Ekssentrik həlqəvi fəzada sürətlər profili qazıma şlamının çıxarılmasına böyük təsir göstərir ki, bu da qazıma boruları kəmərlərinin tutulma hallarının qarşısının alınması üçün çox vacibdir. Məqalədə birfazalı axın və bərk-maye ikifazalı qarışıq yerdəyişmə modellərinin əsasında aşağıda göstərilən altı faktorun təsiri təhlil edilir: axın sərfi, flüidin özlülüyü, flüidin növü, ekssentrisitet, həlqəvi fəzanın həndəsi ölçüləri, qazıma şlamının qatılığı. Rəqəmsal modelləşdirmənin nəticələri göstərmişdir ki, ekssentrik həlqəvi fəzada sürətlər profili asimmetrikdir. Bununla yanaşı yüksəksürətli fəza həlqəvi fəzanın geniş hissəsində, aşağısürətli isə dar hissəsində yerləşir. Axın sərfinin, həlqəvi fəzanın həndəsi ölçülərinin artması və ekssentrisitetin azalması ilə həlqəvi fəzada yüksəksürətli fəza sahəsi artacaq, aşağısürətli fəza sahəsi isə azalacaq. Bu həlqəvi axının həmcinsliliyini (bərabərliyini) yaxşılaşdıracaq. Flüidin özlülüyünün və qazıma şlamının qatılığının artması ilə həlqəvi fəzanın yüksəksürətli fəzasında sürət artacaq, necə ki, həmin zaman aşağısürətlidə azalacaq, və bu sürət dəyişikliyi aşkarcasına olmayacaq. Lakin həlqəvi fəzada təzyiqin aşağı düşməsi tez artacaq. Buna görə də nəzarət etmək vacibdir ki, aşağısürətli fəzada sürət qazıma işləri zamanı qazıma şlamlarının çıxarılması üçün kifayət qədər böyük olsun. Eyni zamanda yuyucu məhlulun özlülüyünü seçmə zamanı quyu təzyiqini də nəzərə almaq vacibdir..

H.Zhang, G.Li, Sh.Tian, Zh.Li, M.Wang
Numerical simulation of velocity profile in eccentric annulus

Annulus flow is a phenomenon which is frequently encountered in many industrial processes and has been under investigation for many decades. It is relatively simple to study concentric annulus flow. However, if the annulus is eccentric, calculations become complex due to the asymmetry of the eccentric annulus flow. During drilling operation, the space between the drill stem and the well wall is generally an eccentric annulus. Especially in highly deviated wells and horizontal wells, the drill stem will be located at the low side of the wellbore because of gravitational effects, thus, a fully eccentric annulus is formed. The velocity profile in the eccentric annulus will exert a great impact on the transportation and distribution of the cuttings, which is very important to prevent the drill string from being buried and avert sticking incidents. Based on a single-phase flow model and a solidliquid two phase mixture drift model, (using the computational fluid dynamics (CFD) software) we analyze the influence of six factors in this paper. These factors are the flow rate, fluid viscosity, the type of fluid, eccentricity, annulus geometry size and cuttings concentration. According to the results of numerical simulation, we can see that the velocity profile in the eccentric annulus is asymmetrical. There will be a high-speed basin in the wide gap of the annulus while the low-speed basin will lie in the narrow gap. With increasing flow rate, annulus geometry size and a decrease of the eccentricity, the area of the high-speed basin in the annulus will be increased and that of the low-speed basin will be decreased. This will improve the uniformity of the annulus flow. With increasing fluid viscosity and cuttings concentration, the velocity in high-speed basin of the annulus will be increased, at the same time, the velocity in low-speed basin will be decreased and the change of the velocity is not evident. However, the pressure loss in annulus will increase rapidly. Therefore, we have to ensure that the velocity at the low-speed basin is large enough to transport the cuttings and to avoid the debris deposition in the drilling operation. At the same time, the borehole pressure should be taken into consideration when we select the reasonable drilling fluid viscosity..

Full version.


read more +