QANUNVERİCİLİK

Banner

Azərbaycan Respubpkası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"Azərbaycan Respubpkası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respubpkası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli, 844 nömrəli Fərmanına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respubpkası Prezidentinin 2010-cu il 22 aprel tarixli, 258 nömrəli Fərmanının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

"Energetika haqqında" Azərbaycan Respubpkası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respubpkası Prezidentinin 1999-cu il 1 fevral tarixli, 85 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respubpkasının Qanunvericipk Toplusu, 1999-cu il, № 2, maddə 69; 2003-cü il, № 10, maddə 582; 2007-ci il, № 6, maddə 601, № 8, maddə 769) 2-ci bəndinə aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər edilsin:

1.1. beşinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"həmin Qanunun 8-ci maddəsinin 2-ci bəndində, 10-cu maddəsinin 1-ci, 3-cü və 7-ci bəndlərində (həmin bəndin ikinci abzasında göstərilən səlahiyyət istisna olmaqla), 13-cü maddəsinin 3-cü bəndində, 17-ci maddəsinin 3-cü bəndində, 19-cu maddəsinin 1-ci bəndində, 20-ci maddəsinin 3-cü bəndində, 23-cü maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respubpkasının Sənaye və Energetika Nazirpyi həyata keçirir;";

1.2. altıncı abzasında "və Azərbaycan Respubpkasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirpyi" sözləri ", Azərbaycan Respubpkasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirpyi və Azərbaycan Respubpkasının Dövlət Neft Şirkəti" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. aşağıdakı məzmunda 9-cu abzas əlavə edilsin:

"həmin Qanunun 9-cu maddəsinin 3-cü bəndində, 11-ci maddəsinin 5-ci bəndində, 13-cü maddəsinin 1-ci bəndində, 14-cü maddəsinin 1-ci və 3-cü bəndlərində, 15-ci maddəsinin 1-ci bəndinin üçüncü, dördüncü, beşinci və altıncı abzaslarında 16-cı maddəsinin 1-ci bəndinin beşinci abzasında, 20-ci maddəsinin 2-ci bəndində, 21-ci maddəsinin 1-ci və 3-cü bəndlərində, 24-cü maddəsinin 2-ci bəndinin birinci və üçüncü abzaslarında, 25-ci maddəsinin 2-ci bəndinin ikinci abzasında, 26-cı maddəsinin 2-ci bəndində, 27-ci maddəsinin 3-cü və 5-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respubpkasının Sənaye və Energetika Nazirpyi və Azərbaycan Respubpkasının Dövlət Neft Şirkəti öz səlahiyyətləri daxipndə həyata keçirirlər;".

"Qaz təchizatı haqqında" Azərbaycan Respubpkası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respubpkası Prezidentinin 1999-cu il 10 avqust tarixp 178 nömrəp Fərmanının (Azərbaycan Respubpkasının Qanunvericipk Toplusu, 1999-cu il, № 8, maddə 488; 2000-ci il, № 7, maddə 498; 2001-ci il, № 10, maddə 640; 2003-cü il, № 10, maddə 546; 2007-ci il, № 8, maddə 769; 2008-ci il, № 8, maddə 719, № 9, maddə 798; 2009-cu il, № 11, maddə 886; 2010-cu il, № 3, maddə 181) 1-ci bəndinə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

2.1. ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"Qaz təchizatı haqqında" Azərbaycan Respubpkası Qanununun 1-ci maddəsinin doqquzuncu abzasında, 5-ci maddəsinin 3-cü hissəsində, 7-ci maddəsində və 15-ci maddəsinin 3-cü hissəsinin üçüncü abzasında nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respubpkasının Sənaye və Energetika Nazirpyi həyata keçirir;";

2.2. dördüncü abzasında "həyata keçirir" sözləri "və Azərbaycan Respubpkasının Dövlət Neft Şirkəti öz səlahiyyətləri daxipndə həyata keçirirlər" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. yeddinci abzasından "18-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin ikinci abzasında və" sözləri çıxarılsın;

2.4. aşağıdakı məzmunda onuncu və on birinci abzaslar əlavə edilsin:

"həmin Qanunun 1-ci maddəsinin səkkizinci abzasında, 11-ci maddəsinin 1-ci və 5-ci hissələrində, 15-ci maddəsinin 2-ci hissəsində, 3-cü hissəsinin dördüncü abzasında nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respubpkasının Sənaye və Energetika Nazirpyi və Azərbaycan Respubpkasının Dövlət Neft Şirkəti öz səlahiyyətləri daxipndə həyata keçirirlər;

həmin Qanunun 18-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin ikinci abzasında "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respubpkasının Sənaye və Energetika Nazirpyi, Azərbaycan Respubpkasının Fövqəladə Hallar Nazirpyi, Azərbaycan Respubpkasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirpyi və Azərbaycan Respubpkasının Dövlət Neft Şirkəti öz səlahiyyətləri daxipndə həyata keçirirlər;".

    "Azərbaycan Respubpkasında bəzi sahibkarlıq fəapyyəti növlərinə xüsusi razılıq (psenziya) verilməsinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respubpkası Prezidentinin 2000-ci il 28 mart tarixp, 310 nömrəp Fərmanının (Azərbaycan Respubpkasının Qanunvericipk Toplusu, 2000-ci il, № 3, I kitab, maddə 176; 2001-ci il, № 10, maddə 640, № 11, maddə 707; 2002-ci il, № 9, maddə 555; 2003-cü il, № 10, maddə 568; 2004-cü il, № 12, maddə 1004; 2005-ci il, № 12, maddə 1104; 2007-ci il, № 11, maddə 1106; 2008-ci il, № 1, maddə 7) 2-ci bəndində "və büdcədən mapyyələşdirilən" sözlərindən sonra ", habelə qanunvericipkdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda" sözləri əlavə edilsin.

    Azərbaycan Respubpkasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, Azərbaycan Respubpkası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi ilə Şirkətin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə münasibətdə müvafiq normativ-hüquqi aktlar tətbiq edilərkən Azərbaycan Respubpkası Prezidentinin 2010-cu il 22 aprel tarixp, 258 nömrəp Fərmanı ilə müəyyən edilmiş müddəalar əsas götürülsün.

 

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respubpkasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2010-cu il

                   № 345