QANUNVERİCİLİK

Banner

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra iqtisadiyyatda və dövlət idarə etməsində islahatların aparılması ən mühüm vəzifələrdən biri olmuşdur. Ölkədə bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin formalaşması və müasir standartlara cavab verən idarəetmə mexanizminin yaradılması köklü dəyişikliklərin aparılmasını tələb etmişdir.

Dövlət idarəetməsinin səmərəliliyinin artırılması, iqtisadiyyatın yeni prinsiplər əsasında tənzimlənməsi məqsədilə son illərdə mühüm addımlar atılmışdır. Çoxsaylı nazirlik, dövlət komitəsi, şirkəti, konserni və digər qurumların strukturlarına yenidən baxılmış, mövcud mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılmış, zəruri funksiyalara malik yeni təsisatlar yaradılmışdır.

Həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatın və dövlət idarəetməsinin bütün sahələrini əhatə etmiş və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması, iqtisadi təşəbbüsə geniş imkanların yaradılması, insanların etibarlı sosial vəziyyətinin təmin edilməsi və dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi üçün münbit şəraitin yaradılmasına səbəb olmuşdur. Qeyd edilən hər bir istiqamətə dair dövlət tərəfindən konkret qərarlar qəbul edilmiş və tədbirlər görülmüşdür.

Tarixən Azərbaycanın iqtisadiyyatının özəyini neft-qaz sənayesi təşkil etmişdir və ölkəmizin ən böyük nailiyyətlərindən biri bu sahədə qüdrətli elmi-texniki və kadr potensialının, geniş infrastrukturun yaradılması olmuşdur. Məhz bu sahə iqtisadiyyatın aparıcı amilinə çevrilmiş və onun inkişafına daim xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Son dövrdə respublikamızın tərəqqisi üçün taleyüklü əhəmiyyət daşıyan yeni neft strategiyası və doktrinası irəli sürülmüşdür və uğurla həyata keçirilir.

Azərbaycan 1994-cü il sentyabrın 20-də "Əsrin kontraktı"nın imzalanması ilə regionda ilk dəfə olaraq dünyanın bir çox tanınmış şirkətləri ilə özünə məxsus olan neft və qaz yataqlarının birgə istismarına başlamışdır. Aparılan işlər ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına, iqtisadi əlaqələrin inteqrasiyasına güclü təkan vermişdir.

Neft-qaz kompleksi aparılan iqtisadi və dövlət idarəetməsi sahəsində islahatlardan kənarda qalmamışdır. Belə ki, göstərilən zaman kəsiyində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə dəfələrlə onun strukturuna dəyişikliklər edilmiş, mövcud infrastruktur təkmilləşdirilmişdir. Ən əhəmiyyətli addımlardan biri 2001-ci il 18 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinin yaradılması olmuşdur. Eyni zamanda, dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri olan neft yataqlarının birgə işlənməsindən əldə edilən gəlirlərin ölkənin iqtisadi və sosial tərəqqisinə yönəldilməsini təmin etmək məqsədi ilə 1999-cu il 29 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun yaradılması olmuşdur.

Mütəmadi və sistemli şəkildə aparılan iqtisadi islahatların nəticəsidir ki, "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Yanacaq-energetika kompleksi müəssisələrinin özəlləşdirilməsi haqqında" 2001-ci il 22 mart tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin bilavasitə neftin hasilatı və emalı ilə məşğul olmayan 68 müəssisəsinin özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş və onlar Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sərəncamına verilmişdir.

Görülmüş ciddi işlər dərin islahatların daha məqsədyönlü aparılmasına imkan vermişdir. Lakin bununla belə, bu sahədə bir sıra əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsinə, idarəetmə üslublarının keyfiyyətcə fərqli, beynəlxalq standartlara cavab verən səviyyəyə çatdırılmasına zərurət yaranmışdır.

Qeyd edilənlərlə əlaqədar respublikanın neft və qaz resurslarının daha səmərəli istifadəsi, daxili istehlakın və ixracat potensialının ehtiyaclarının tam ödənilməsi, yanacaq-energetika kompleksinin tərkibinə daxil olan müəssisələrin maliyyə nizam-intizamının əsaslı surətdə möhkəmləndirilməsi, onların fəaliyyətinin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun olaraq ardıcıl qurulması və bu vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin edən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin yeni idarəetmə strukturunu tətbiq etmək məqsədilə qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi təsdiq edilsin (əlavə olunur - Əlavə I).

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Strukturu təsdiq edilsin (əlavə olunur - Əlavə II).

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada Şirkətin tərkibinə daxil olan:

Dənizdə Neft və Qaz Çıxarma İstehsalat Birliyini və Quruda Neft və Qaz Çıxarma İstehsalat Birliyini birləşdirsin və onların bazasında "Azneft" İstehsalat Birliyini yaratsın;

Xarici İqtisadi Əlaqələr İdarəsini və "Azərnefttəchizat" Birliyini birləşdirsin və onların bazasında "Marketinq və iqtisadi əməliyyatlar" İdarəsini yaratsın;

Magistral Neft Kəmərləri İstehsalat Birliyinin bazasında "Neft kəmərləri" idarəsini yaratsın;

"Şelflayihətikinti" İstehsalat Birliyinin bazasında "Bakı dərin özüllər zavodu"nu yaratsın;

"Azərneftyağ" İstehsalat Birliyinin bazasında "Azərneftyağ" neft emalı zavodunu yaratsın;

"Azərneftyanacaq" İstehsalat Birliyinin bazasında "Azərneftyanacaq" neft emalı zavodunu yaratsın.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tərkibinə daxil olan "Xəzərdənizqazmatikinti" Tresti, "Xəzərdənizneftsosialtikinti" Tresti və Avtonəqliyyat Kontoru özəlləşdirməyə açıq elan edilsinlər. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin və özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş müəssisələrin rəhbərlərinə tapşırılsın ki, həmin müəssisələr özəlləşdirilənədək və ya səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilənədək onların idarə olunmasına və əmlakının qorunub saxlanılmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə tapşırılsın ki, bu Fərmanın 4-cü bəndində göstərilən müəssisələrin qanunvericiliyə müvafiq olaraq özəlləşdirilməsinin həyata keçirilməsini təmin etsin.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsinin yeni redaksiyasının təsdiqi haqqında" 1994-cü il 5 aprel tarixli 126 nömrəli Fərmanı və "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin yeni idarəetmə strukturunun təsdiqi haqqında" 1994-cü il 10 yanvar tarixli 50 nömrəli Sərəncamı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 24 yanvar 2003-cü il

     № 844

 

 

 

 

Əlavə I

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin

 

N İ Z A M N A M Ə S İ

 

Ümumi müddəalar

 

1.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (bundan sonra mətndə - Şirkət adlandırılacaq) fəaliyyəti neft, neft-kimya və qaz sənayesinin vahid kompleks kimi səmərəli fəaliyyətinin və inkişafının təmin edilməsindən, istehlakçıların enerji daşıyıcılarına olan tələbatının etibarlı ödənilməsindən ibarətdir.

1.2. Şirkət kommersiya fəaliyyətini həyata keçirir. Şirkət hasil edilmiş bütün karbohidrogenlərə və onların emalından alınan neft, neft-kimya və qaz məhsullarına münasibətdə sahibliyi həyata keçirir.

1.3. Şirkət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə təsdiq edilmiş neftin və qazın kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişləri və bu Nizamnaməni rəhbər tutur.

1.4. Şirkət hüquqi şəxsdir, müstəqil balansa (Şirkətin balansı), banklarda, o cümlədən xarici banklarda, hesablaşma və digər hesablara malikdir. Şirkət illik maliyyə hesabatları ilə yanaşı, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edir.

1.5. Şirkət üzərində Azərbaycan Respublikasının gerbi təsvir edilmiş və Şirkətin adı göstərilmiş möhürə, ştamplara, blanklara, loqotipə, emblemə və digər fərqləndirici nişanlara malikdir.

1.6. Şirkətin qanunvericiliyə müvafiq olaraq öz adından əmlak və digər hüquqlar əldə etmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və cavabdeh kimi çıxış etmək hüquqları vardır.

1.7. Şirkət öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir. Şirkət dövlətin öhdəliklərinə görə cavabdeh deyildir, dövlət də qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Şirkətin öhdəliklərinə görə cavabdeh deyildir.

1.8. Şirkətin tam rəsmi adı - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şir­kəti, qısaldılmış rəsmi adı - SOCAR.

Şirkətin ingilis dilində tam adı – State Oil Company of Azerbaijan Republic, Şirkətin ingilis dilində qısaldılmış adı – SOCAR.

1.9. Şirkətin Baş ofisi Bakı şəhərində yerləşir.

 

Şirkətin məqsədi, vəzifələri, fəaliyyət növləri və səlahiyyətləri

 

2.1. Şirkətin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda, quru və dəniz sahələrində neft və qaz yataqlarının axtarışını, kəşfiyyatını, hazırlanmasını, işlənməsini, neftin, qazın, kondensatın hasilatını, nəqlini, emalını, neft-kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsini, neft, neft-kimya və qaz məhsullarının paylanmasını, satışını, habelə istehlakçıların müvafiq enerji daşıyıcılarına olan tələbatının sabit və dayanıqlı ödənilməsi sahəsində (bundan sonra — sahə) müasir tələblərə cavab verən rəqabətə davamlı malların, işlərin və xidmətlərin təqdim olunmasını təmin etməkdən və gəlir əldə etməkdən ibarətdir.

2.2. Bu Nizamnamənin 2.1-ci bəndində göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün Şirkət aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir:

sahə üzrə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm istiqamətlərindən olan neft-qaz hasilatının səviyyəsinin sabit saxlanılmasını, artırılmasını, habelə Azərbaycan Respublikasının qlobal enerji təhlükəsizliyi sisteminə inteqrasiya olunması prosesinin gücləndirilməsini;

müasir texnologiyaları, avadanlıq və materialları Azərbaycan Respublikasının neft-qaz və neft-kimya sənayesinə cəlb etməklə, yerli infrastrukturun imkanlarının gücləndirilməsini və Şirkətin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin mühüm göstəriciləri üzrə dünyanın aparıcı şirkətləri sırasına çıxarılmasını;

Şirkətin beynəlxalq neft-qaz, neft-kimya layihələrinə inteqrasiya olunması üçün Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda səmərəli investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsini;

sahədə risklərin idarə olunması sistemlərinin formalaşdırılmasını və qabaqcıl idarəetmə sistemlərinin öyrənilməsini, tətbiq edilməsini və inkişaf etdirilməsini;

Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatlarının daha səmərəli istifadəsini, istehlakçıların sahədə istehsal olunan mallara, işlərə və xidmətlərə tələbatının daha dolğun ödənilməsini təmin edən neft, qaz və kondensatın hasilatı, nəqli, emalı, paylanması, daxili və xarici bazarlarda satışı üzrə istehsal-texnoloji və təchizat sistemlərinin, eləcə də neft-kimya sənayesinin etibarlı və səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsini;

sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini, mövcud istehsal güclərindən səmərəli istifadə olunmasını, ən müasir texnika və texnologiyalardan istifadə etməklə, ətraf mühitə zərərli təsirin minimuma endirilməsini;

elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi və innovasiya layihələrinin geniş tətbiq edilməsi hesabına sahədə rəqabətə davamlı mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsinə nail olunmasını və sahənin inkişafı üçün Şirkətin qarşısında duran digər vəzifələrin həyata keçirilməsini.

2.3. Şirkət qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir:

Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda sahənin istehsal və sosial bazasının inkişafına, Şirkətin strukturuna daxil olan hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan (nümayəndəliklər, filiallar və sair) qurumların (bundan sonra — strukturuna daxil olan qurumlar) modernləşdirilməsinə, genişləndirilməsinə, yenidən qurulmasına, onların yeni texnika və texnologiyalarla təchiz edilməsinə xidmət edən investisiya fəaliyyətini;

geofiziki, geoloji axtarış-kəşfiyyat işlərinin əsas istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasını, təsdiq edilməsini, müasir tikinti texnologiyalarından və texniki vasitələrdən istifadə etməklə, geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılmasını, yeni kəşf olunmuş yataqların işlənməyə verilməsi haqqında qərarların qəbul edilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən istismar olunan yataqların təcrübə-sənaye istismar layihələrinin, texnoloji sxemlərinin, neft, qaz və qaz kondensatı yataqlarının işlənməsi layihələrinin hazırlanmasını, təsdiq edilməsini və yataqların işlənməsini, neft, qaz quyularının qazılmasını və sahənin inkişafı ilə əlaqədar digər dağ-mədən işlərinin, dağ və buruq qazmalarının həyata keçirilməsini;

təsərrüfatçılıq üsullarının və formalarının təkmilləşdirilməsini, sahə üzrə elmi tədqiqat, layihələndirmə və tikinti-quraşdırma, o cümlədən müvafiq dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış, layihələndirmə, tikinti-quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsini və elmi nailiyyətlərin istehsalatda tətbiq edilməsini;

neftin, qazın və kondensatın hasilatı, nəqli və emalı üzrə texnoloji sistemlərin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsini, neft-kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsini, ümumi qəbul olunmuş beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun neft, neft-kimya və qaz məhsullarının istehsalına imkan verən istehsal güclərinin formalaşdırılmasını;

sahədə istehsal olunan malların, işlərin və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətini gücləndirən texnoloji yeniliklərin əldə olunmasını və sahədə istehsal olunan məhsulların, eləcə də neftin, qazın və kondensatın daxili və xarici bazarda satışı sistemlərinin təkmilləşdirilməsini;

sahənin istehsal-təsərrüfat ehtiyaclarını təmin etmək üçün malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması üzrə əməliyyatların qanunazidd olmadan, beynəlxalq təcrübəyə və alqı-satqı standartlarına cavab verən Şirkətin daxili normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsini;

müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları, o cümlədən sahənin inkişafı üçün zəruri olan təhlükəli yüklərin nəqli və saxlanması ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsini;

sahənin infrastrukturunun etibarlı mühafizəsini və idarəetmə prosesləri üzrə daxili nəzarət sistemlərini təmin edən Şirkətin mühafizə qurumlarının və daxili tədqiqat xidmətinin fəaliyyətinin təşkil edilməsini və bu işin lazımi səviyyədə qurulması üçün tələb olunan müasir avadanlıqların, texnologiyaların, digər texniki və xüsusi vasitələrin alınmasını və istifadəsinin həyata keçirilməsini;

sahənin normal fəaliyyətinin və inkişafının təmin edilməsində zəruri olan qabaqcıl idarəetmə sistemlərinin, informasiya texnologiyalarının və rabitə xidmətlərinin təşkil olunmasını, etibarlı informasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsini və tətbiq edilməsini;

sahənin inkişafına dair uzunmüddətli proqnozların, məqsədli kompleks istehsal, elmi-texniki, iqtisadi və sosial proqramların işlənib hazırlanmasını, bu sahədə qəbul edilmiş dövlət proqramları da daxil olmaqla, onların icrasının təmin edilməsini;

Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların işinin təşkil edilməsini və onların gəlir və xərclər smetası ilə müəyyən olunmuş xərclərinin ödənilməsini;

istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini, enerjiyə və material ehtiyatlarına qənaət siyasətinin həyata keçirilməsini, sahə üzrə texnoloji itki, sərf və digər normaların işlənib hazırlanmasını və vaxtaşırı təkmilləşdirilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında əlverişli istehsal-texnoloji və təsərrüfat əlaqələrinin gücləndirilməsini;

dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, sahə üzrə aparıcı şirkətlər və sahibkarlarla qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsini, vətəndaşların ərizə, şikayət və müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə baxılmasının təmin edilməsini;

karbohidrogen ehtiyatları tam tükənmiş torpaqların bərpasını və ətraf mühitin mühafizəsi üçün digər tədbirlərin görülməsini, o cümlədən toksiki istehsalat tullantılarının ekoloji tələblərə uyğun olaraq utilizasiyasını və zərərsizləşdirilməsini, habelə ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən istifadəyə imkan yaradan avadanlıq və qurğuların əldə edilməsini, quraşdırılmasını və səmərəli istismar edilməsini;

karbohidrogen yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi sahəsində qabaqcıl texnologiyaları və sərmayələri cəlb etmək məqsədi ilə bu sahədə aparıcı şirkətlərlə hüquqi öhdəliklər yaratmayan ilkin razılaşmaların əldə olunması üçün danışıqların aparılmasını və müəyyən olunmuş qaydada verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının dəniz və quru sahəsində karbohidrogen yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin (bundan sonra — HPBS), habelə sahənin perspektivli inkişafı üçün digər beynəlxalq sazişlərin (kontraktların) bağlanması üçün danışıqların aparılmasını, onların layihələrinin hazırlanmasını, aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmasını, imzalanmasını, onlardan irəli gələn qərarların qəbul edilməsini və icrasının təmin edilməsini;

sahənin inkişafı üçün zəruri sərmayələrin, qabaqcıl texnika, texnologiya və avadanlıqların cəlb edilməsini və sahədə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün hüquqi şəxs yaratmaqla (birgə müəssisələr) və ya hüquqi şəxs yaratmadan (alyanslar) birgə layihələrin həyata keçirilməsini və layihələrin təsis sənədlərinə uyğun olaraq, onların idarə olunmasının təmin edilməsini;

Şirkətin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin, filiallarının açılmasını, hüquqi şəxslərin yaradılmasını və bu qurumların fəaliyyəti üçün zəruri olan aktivlərin əldə olunmasını;

sahə üzrə mühəndis-axtarış, layihələndirmə, tikinti-quraşdırma işləri, o cümlədən ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə sənədlərin ekspertizasının həyata keçirilməsini, perspektivli layihələrin qiymətləndirilməsini və sahənin infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə xidmət edən beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsini;

sahə üzrə kadrların seçilməsini, yerləşdirilməsini, zəruri kadr potensialının formalaşdırılması üçün ixtisaslaşdırılmış ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin təsis edilməsini və idarə olunmasını, kadrların ixtisasının artırılması üçün müvafiq seminar və treninqlərin təşkil edilməsini, habelə xarici ölkələrin qabaqcıl təhsil müəssisələrində kadrların hazırlanması üçün tədbirlərin görülməsini;

sahədə çalışan işçilərinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədilə, eləcə də dövlət tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin təmin edilməsi üçün sosial təyinatlı obyektlərin: mənzil-tikinti kooperativlərinin, idman sağlamlıq qurğularının, tibb, gigiyena və epidemiologiya, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin, sanatoriya və istirahət sahələrinin, qanunvericiliyə uyğun olaraq bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasını, idarə olunmasını və inkişaf etdirilməsini, digər sosial təminat tədbirlərinin, o cümlədən ehtiyacı olanlara və ya onların ailə üzvlərinə yardımların müəyyən edilməsini;

beynəlxalq konqres, simpozium, sərgi və digər toplantılarda iştirak edilməsini, sahə üzrə toplanmış tarixi nümunələrin və ölkənin mədəni irsinin qorunub saxlanmasını, o cümlədən neft muzeyinin işinin formalaşdırılmasını və idarə edilməsini, yerli və beynəlxalq neft-qaz sərgilərinin təşkil edilməsini;

iqtisadi, sosial və istehsal-texniki proqramların həyata keçirilməsi üçün yerli və xarici banklardan, beynəlxalq maliyyə institutlarından və digər mənbələrdən kredit vəsaitlərinin cəlb olunmasını, strukturuna daxil olan qurumların və iştirakçı olduğu birgə müəssisələrin maliyyə-kredit fəaliyyətinin idarə olunmasını və onlara təyinatlı maliyyə yardımlarının və kredit vəsaitlərinin ayrılmasını;

bu Nizamnaməyə uyğun olaraq sahə üzrə qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini.

2.4. Şirkət fəaliyyət növlərinin səmərəli həyata keçirilməsini təmin etmək üçün qanunazidd olmadan, aşağıdakılar barədə müstəqil qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir:

Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların illik iş proqramlarının yerinə yetirilməsi haqqında hesabatların təsdiq edilməsi və bu proqramlara uyğun olaraq,

onların gəlir və xərclər smetasının müəyyənləşdirilməsi;

Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların balansında olan əmlaka münasibətdə sərəncam vermək hüququnun həyata keçirilməsi, o cümlədən həmin əmlakın balansdan balansa, icarəyə və istifadəyə verilməsi, Şirkətin iştirak etdiyi birgə layihələrə pay şəklində qoyulması, silinməsi (ləğv edilməsi), qiymətləndirilməsi, habelə təyinatının dəyişdirilməsi;

Şirkətin və onun strukturuna daxil olan qurumların istifadəsi üçün ayrılmış torpaqların təyinatı üzrə istifadə edilməsi, bu torpaqlardan istifadə hüquqlarının strukturuna daxil olan qurumlara ötürülməsi və həmin torpaqların mülkiyyətçiyə geri qaytarılmasına müvafiq qaydada razılıq verilməsi;

Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, nizamnamə kapitalındakı səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi Şirkətə məxsus olan müəssisələrin yanacaq-enerji resurslarının istehsalı (hasilatı), ötürülməsi (nəqli), paylanması və istehlakı sahəsində texnoloji itki, sərf və əməyin ödənilməsi normalarının, eləcə də sahə üzrə tətbiqi məcburi xarakter daşıyan digər daxili normativ sənədlərin hazırlanması, təsdiq və tətbiq edilməsi;

HPBS-nin şərtlərinə əsasən podratçıların Azərbaycan tərəfinə təhvil verdikləri aktivlərin əvəzsiz olaraq mülkiyyətinə qəbul edilməsi, Şirkətin neft-qaz əməliyyatlarında istifadəsini davam etdirmək üçün Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların balansına ötürülməsi;

Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, səhmləri (payları) Şirkətə məxsus olan birgə müəssisələrin təsis sənədlərinə dəyişikliklərin edilməsi, Şirkətin payının azaldılması, artırılması və özgəninkiləşdirilməsi;

xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin və filiallarının açılması, hüquqi şəxslərin yaradılması və bu təsisatlar vasitəsi ilə xaricdə əldə edilmiş aktivlərə münasibətdə sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarının, habelə Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlarda xarici iqtisadi əlaqələrə aid bütün məsələlərin təşkili, baxılması və həllinin mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi.

2.5. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar bu Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş fəaliyyət növləri ilə xüsusi razılıq (lisenziya) almadan məşğul ola bilərlər.

 

III. Şirkətin Nizamnamə kapitalı, əmlakı və mənfəəti

 

3.1. Şirkətin nizamnamə kapitalı 1,628,000,000 (bir milyard altı yüz iyirmi səkkiz milyon) manat təşkil edir və dövlətə məxsusdur.

3.2. Şirkətin əmlakı əsas fondlardan, dövriyyə vəsaitlərindən, digər maddi və qeyri-maddi aktivlərdən ibarətdir. Şirkətin əmlakı onun müstəqil balansında əks olunur. Şirkət əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam vermək hüquqlarını həyata keçirir.

3.3. Şirkətin əmlakı aşağıda göstərilən mənbələr hesabına təşkil olunur:

dövlət tərəfindən verilən əmlak;

kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsindən əldə edilən gəlir;

bankların və digər kreditorların kreditləri;

qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.

3.4. Şirkət qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi ödənişləri müəyyən edilmiş qaydada ödədikdən sonra özünün və strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətindən əldə edilmiş mənfəəti mərkəzləşdirilmiş fondlarda cəmləşdirmək və həmin vəsaitlər üzərində müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdir.

 

Şirkətin strukturu

 

4.1. Şirkətin Nizamnaməsi, Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.

4.2. Şirkətin rəhbərliyi Şirkətin məqsəd və vəzifələrinə nail olmaq üçün onun fəaliyyətinin predmetinə daxil olan fəaliyyət növlərinin səmərəli təşkilini və həyata keçirilməsini təmin edir.

4.3. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar vasitəsilə neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı, tikintisi, işlənməsi, neftin, qazın, kondensatın , eləcə də neft, neft-kimya və qaz məhsullarının nəql edilməsi, emalı, paylanması, satışı, servis xidmətlərinin yerinə yetirilməsi və Şirkətin digər vəzifələrinin və fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini təmin edir.

4.4. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən siyahıya əsasən müəyyən edilmiş müəssisələr istisna olmaqla) hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan qurumlar Şirkətin prezidenti tərəfindən struktura uyğun olaraq müəyyən edilmiş qaydada yaradılır, yenidən təşkil edilir və ləğv edilir.

4.5. Şirkət tərəfindən yaradılan müəssisələr, təşkilatlar və digər təsisatlar arasındakı münasibətlər, o cümlədən əmlakın balansdan balansa verilməsi, malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi, qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması Şirkətin qanunlara zidd olmayan daxili normativ sənədlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

4.6. Şirkət onun fəaliyyətinin predmetinə daxil olan bəzi fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini tam və ya qismən onun strukturuna daxil olan müəssisələrə həvalə edə bilər.

4.7. Şirkətin prezidenti Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlarının və səlahiyyətli idarəetmə orqanlarının (Şirkətin Şurası və komitələrinin) müvafiq olaraq nizamnamələrini və əsasnamələrini təsdiq edir.

4.8. Hüquqi və fiziki şəxslərlə yaradılan cəmiyyətlərdə, kooperativlərdə, hüquqi şəxslərin ittifaqlarında və digər birgə layihələrdə bilavasitə Şirkət iştirak edə bilər.

4.9. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri və onların müavinləri, habelə baş mühasibləri Şirkətin prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad olunurlar. Şirkətin digər işçilərinə münasibətdə işəgötürən funksiyalarının həyata keçirilməsi Şirkətin prezidenti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada təşkil olunan Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsinə həvalə edilə bilər.

4.10. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri və onların müavinləri həmin müəssisələrin qarşısında duran məqsəd, vəzifə və funksiyaların həyata keçirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

4.11. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların müvafiq olaraq blanklarında, möhür və ştamplarında, digər fərqləndirici nişanlarında həmin müəssisələrin adı ilə yanaşı. Şirkətin adı göstərilməlidir.

4.12. Şirkət və onun strukturuna daxil olan qurumları öz fəaliyyətində qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olunmaqla neft-qaz əməliyyatlarında ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq maliyyə, kadr, təchizat və digər idarəetmə qaydaları və standartlarını tətbiq edir.

4.13. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar Şirkətin Nizamnaməsinə əməl etməli, öz fəaliyyəti barədə Şirkətə hesabat verməli, Şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş iş proqramlarının və gəlir və xərclər smetasının icrasını təmin etməli, Şirkət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə və Şirkətin qarşısında duran vəzifələrin həllində iştirak etməli, qanunvericiliyə uyğun olaraq digər vəzifələri yerinə yetirməlidirlər.

Şirkətin idarə olunması

5.1. Şirkətin rəhbərliyinə Şirkətin prezidenti, Şirkətin birinci vitse-prezidentləri, vitse-prezidenti - geologiya və geofizika məsələləri üzrə, vitse-prezidenti - yataqların işlənməsi üzrə, vitse-prezidenti - iqtisadi məsələlər üzrə, vitse-prezidenti — emal üzrə, vitse-prezidenti — sərmayələr və marketinq üzrə, vitse-prezidenti - sosial məsələlər üzrə, vitse-prezidenti - ekologiya üzrə, vitse-prezidenti — kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə" sözlərindən sonra, vitse-prezidenti — strateji inkişaf üzrə, vitse-prezidenti — neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə və Şirkətin vitse-prezidenti, habelə Şirkətin aparatı daxildir.

5.2. Şirkətin prezidenti Şirkətin işini təşkil edir, Şirkətin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir və Şirkətin fəaliyyətinə rəhbərlik edir.

5.3. Şirkətin prezidenti, birinci vitse-prezidentləri, vitse-prezidenti - geologiya və geofizika məsələləri üzrə, vitse-prezidenti - yataqların işlənməsi üzrə, vitse-prezidenti - iqtisadi məsələlər üzrə və vitse-prezidenti, vitse-prezidenti — emal üzrə, vitse-prezidenti — sərmayələr və marketinq üzrə, vitse-prezidenti - sosial məsələlər üzrə, vitse-prezidenti - ekologiya üzrə, vitse-prezidenti - kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə, vitse-prezidenti — strateji inkişaf üzrə, vitse-prezidenti — neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir.

5.4. Şirkətin prezidenti:

Şirkətin Baş ofisinin və Şirkətin strukturunun tərkibinə daxil olan müəssisələrin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edir;

Şirkətin qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti təşkil edir;

Şirkətin Baş ofisinin strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq edir, aparatın struktur bölmələrinin əsasnamələrini təsdiq edir, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparatın işçilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və tənbeh tədbirləri tətbiq edir;

Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan qurumların rəhbərlərini, onların müavinlərini və baş mühasiblərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, həmin qurumların müvafiq olaraq Nizamnamələrini və Əsasnamələrini təsdiq edir, işəgötürən funksiyalarını həyata keçirən Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsinin tərkibini, hüquq və vəzifələrini müəyyən edir.

səlahiyyətləri daxilində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs olmayan qurumların yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul edir;

Şirkətin Şurasının işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir, habelə Şirkətin Şurası haqqında Əsasnaməni təsdiq edir;

Şirkətin adından vəkalətnaməsiz fəaliyyət göstərir, dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, yerli və xarici hüquqi şəxslərlə, idarə və təşkilatlarla, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə Şirkəti təmsil edir;

müəyyən edilmiş qaydada və bu Nizamnamənin 5.9-cu bəndinin doqquzuncu abzasının tələbləri nəzərə alınmaqla müqavilələr (o cümlədən, xarici şirkətlərlə) bağlayır və bunların yerinə yetirilməsini təmin edir;

vəkalətnamələr verir, hesabları və tәdiyә tapşırıqlarını imzalayır;

Şirkətin əmlakı barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sərəncam verir;

Şirkətin idarə olunması ilə əlaqədar daxili normativ sənədləri təsdiq edir, sərəncamlar və əmrlər verir, həmçinin Şirkətin Şurasının qərarlarını imzalayır;

aidiyyəti şəxslə dəyəri Şirkətin aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edir;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirir.

5.5. Şirkətin vitse-prezidentləri Şirkətin prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur.

5.6. Şirkətin birinci vitse-prezidentləri, vitse-prezidenti - geologiya və geofizika məsələləri üzrə, vitse-prezidenti - yataqların işlənməsi üzrə, vitse-prezidenti - iqtisadi məsələlər üzrə ,vitse-prezident — emal üzrə, vitse-prezident — sərmayələr və marketinq üzrə, vitse-prezidenti - sosial məsələlər üzrə, vitse-prezidenti - ekologiya üzrə, vitse-prezidenti - kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə, vitse-prezidenti — strateji inkişaf üzrə, vitse-prezidenti — neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə və vitse-prezidenti səlahiyyət bölgüsünə əsasən Şirkətin adından vəkalətnaməsiz fəaliyyət göstərir, dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, yerli və xarici hüquqi şəxslərlə, idarə və təşkilatlarla, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə Şirkəti təmsil edir, etibarnamələr verir və digər hüquqlara malikdirlər. Şirkətin vitse-prezidenti eyni zamanda Şirkətin müvafiq qurumunun rəhbəri vəzifəsini tuta bilər.

5.7. Şirkətin Şurası kollegial idarəetmə orqanıdır. Şirkətin Şurasının tərkibinə Şirkətin prezidenti, vitse-prezidentləri və Şirkətin prezidenti tərəfindən müəyyən olunan digər vəzifəli şəxsləri daxildir. Şirkətin Şurasının iclaslarına Şirkətin prezidenti sədrlik edir.

5.8. Şirkətin Şurasının iclası ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Şirkətin Şurasının növbədənkənar iclası Şirkətin prezidenti tərəfindən çağırılır. Şirkətin Şurasının iclasları onun tərkibinə daxil olan şəxslərin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Şirkətin Şurasının qərarları açıq səsvermə yolu ilə adi səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Səslər bərabər bölündükdə Şuranın sədrinin və ya onu əvəz edən Şuranın digər üzvünün səsi həlledicidir.

5.9. Şirkətin Şurasının iclasında aşağıdakı məsələlər müzakirə olunur və onlar barədə müvafiq qərarlar qəbul edilir:

Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətinə dair illik iş proqramları və onların yerinə yetirilməsi haqqında hesabatlar;

Şirkətin mərkəzləşdirilmiş fondlarının yaradılması və istifadə olunması qaydaları;

Şirkətin tərkibinə daxil olan müəssisələrin qarşılıqlı münasibətlərinin, məhsul, xidmət və işlərin hesablama qiymətləri;

Şirkətin tərkibinə daxil olan müəssisələrin istehsal və təsərrüfat funksiyalarının tam və ya qismən mərkəzləşdirilməsi;

Şirkətin xarici şirkətlərlə birgə işinin mәqsәdәuyğunluğu;

Şirkətin tərkibinə daxil olan müəssisələr arasındakı münasibətlərdə yaranan mübahisələr;

Şirkətin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması;

Şirkətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Şirkətin aktivlərinin 5 faiz və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması;

Şirkətin fəaliyyətinə aid olan digər məsələlər.

5.10. Şirkətin Şurasının iclasları müvafiq qaydada protokollaşdırılır və müzakirə edilmiş məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. Şirkətin Şurasının qərarları Şirkətin prezidenti tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir.

 

Şirkətdə uçot, hesabat və nəzarət

 

6.1. Şirkət “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq mühasibat uçotu aparır, illik maliyyə hesabatlarını, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi hesabatlarını və “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq statistik hesabatları tərtib və təqdim edir. Şirkət maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında digər hesabat və məlumatları qanunla müəyyən edilmiş hallarda tərtib edir və müvafiq orqanlara təqdim olunmasını təmin edir.

6.1-1. Şirkət birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra növbəti il iyun ayının 30-dan gec olmayaraq internet səhifəsində və dövri mətbu nəşrdə dərc etdirir, hesabat dövrü ərzində şirkət və ya onun törəmə cəmiyyətləri dövlət zəmanəti ilə kredit aldıqda və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak etdikdə, həmçinin onlara büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrıldıqda isə eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir.

6.2. Şirkətin fəaliyyətinə nəzarət qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq orqanlar tərəfindən həyata keçirilir.

6.3. Şirkətin Şurasının üzvləri, habelə komitələrinin və Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri özlərinin birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak etdiyi hüquqi şəxslərin, habelə qohumlarının (ərinin (arvadının), valideynlərinin, o cümlədən ərinin (arvadının) valideynlərinin, babalarının və nənələrinin, övladlarının, övladlığa götürənlərinin və ya götürülənlərinin, qardaşlarının və bacılarının) bağlanılan əqdə münasibətdə aidiyyəti şəxs qismində çıxış etmələri, həmçinin həmin əqdlə əlaqədar öz maraqlarının xüsusiyyətləri (onun yaranması, həcmi və s.) barədə məlumatı Şirkətin Şurasına yazılı şəkildə təqdim etməlidirlər.

 

VII. Şirkətin yenidən təşkili və ləğv edilməsi

 

7.1. Şirkət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yenidən təşkil oluna və ya ləğv edilə bilər.

 

 

 

 

Əlavə 2

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin

STRUKTURU

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin İdarəetmə Strukturu:

        

Rəhbərlik:

         1.1. Prezident

         1.2. Birinci vitse-prezident

         1.3. Birinci vitse-prezident

         1.4. Vitse-prezident — iqtisadi məsələlər üzrə

         1.5. Vitse-prezident — emal üzrə

         1.6. Vitse-prezident — sərmayələr və marketinq üzrə

1.7. Vitse-prezident - sosial məsələlər üzrə

Vitse-prezident - ekologiya üzrə

   1.9 Vitse-prezident - kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə

1.10. Vitse-prezident — strateji inkişaf üzrə

   1.11. Vitse-prezident - neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə;

   1.12. Vitse-prezident - geologiya və geofizika məsələləri üzrə

   1.13. Vitse-prezident - yataqların işlənməsi üzrə;

   1.14. Vitse-prezident

Şirkətin aparatı.

Şirkətin Şurası.

Audit Komitəsi.

Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi.

Satınalmalar Komitəsi.

Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsi.

İnformasiya Təhlükəsizliyi Komitəsi.

Baş ofis.

Filiallar, nümayəndəliklər və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan təşkilatlar (İdarələr).

Ortaq Neft Şirkətləri və Şirkət tərəfindən yaradılan təsisatlar (törəmə və asılı hüquqi şəxslər).

Şirkətin strukturuna daxil olan müəssisələr.

11.1. "Azneft" İstehsalat Birliyi;

11.2. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi;

11.3. "Azərikimya" İstehsalat Birliyi;

11.4. Geofizika və geologiya İdarəsi;

11.5. "Neft kəmərləri" İdarəsi;

11.6. "Marketinq və iqtisadi əməliyyatlar" İdarəsi;

11.7. "Sərmayələr" İdarəsi;

11.8. "Azərneftyağ" neft emalı zavodu;

11.9. "Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu;

11.10. Bakı dərin özüllər zavodu;

11.11. Qaz emalı zavodu;

11.12. Karbamid zavodu;

11.13. Sosial İnkişaf İdarəsi;

11.14. Təhlükəsizlik İdarəsi;

11.15. “Ekologiya” İdarəsi;

11.16. “Qaz ixrac” İdarəsi ;

11.17.   “İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə” İdarəsi;

11.18. “Xəzər Dəniz Neft Donanması”;

11.19. "Neftqaztikinti" tresti;

11.20. "Kompleks qazma işləri" tresti;

11.21. “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutu;

11.22. Bakı Ali Neft Məktəbi;

11.23. Neft-qaz emalı və neft-kimya kompleksi;

11.24. Nəqliyyat İdarəsi;

11.25. Dalğıc və Qəza-Xilasetmə İşləri İdarəsi.

1.26. Metanol zavodu;

11.27. Bakı Olimpiya Stadionu.

“Neftqazlayihə” institutu”