BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Ekol Mühəndislik Xidmətləri" QSC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Neft, qaz, neft məhsulları, onların tullantılarının, torpaq və çirkab suların, çənlərin və boru kəmərlərinin neft məhsullarından təmizlənməsi
  • Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda ekoloji monitorinqin, bioloji təmizləmə və kimyəvi analiz işlərinin aparılması, ətraf mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində malların təchiz edilməsi, iş və xidmətlərin göstərilməsi
  • Yeni ekoloji sistemlərin və proqramların işlənib hazırlanması və tətbiqi

YARANMA TARİXİ

2006

MÜDDƏT

15 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI