SOCAR-ın tarixi

İlkin dövr

Azərbaycanın neft sənayesini özündə birləşdirən "Azərneft" ayrı-ayrı vaxtlarda tərkibindəki müəssisələrin xüsusiyyətindən asılı olaraq, keçmiş İttifaq və respublika miqyaslı müxtəlif təşkilatlara (Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti, SSRİ Ali Xalq Təsərrüfatı Şurası, SSRİ Ağır Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Şurası) tabe olmuş və "Azərneftkomitə", "Azərneftkombinat" (sonralar "Azərneft", "Azərneftzavodlar" və "Azərneftmaşınqayırma" birliklərinə ayrılmış), "Azərneftçıxarma" Birliyi və s. adlandırılmışdır.

sonrakı